TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00659
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TRUEREF
TRUEREF
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Thiết bị y tế, cụ thể là điện cực trên ống thông sử dụng trong quá trình cắt bỏ tim.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Biosense Webster, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 33 Technology Drive, Irvine, California, U.S.A
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM