TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01127
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bio - Floc Khởi Tạo Hệ Sinh Thái Bền Vững, hình
Bio - Floc Khởi Tạo Hệ Sinh Thái Bền Vững, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.13.01 01.13.15 01.15.15 26.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH BIO - FLOC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đội 4, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM