TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01248
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DUST & DENIM
DUST & DENIM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Đăng Hùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Làng Tam á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM