TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00134
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Girls' Generation
Girls' Generation
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách. (111) 4-0383001 (151) 30.03.2021 (210) 4-2019-00177 (220) 02.01.2019 (181) 02.01.2029 (450) 25.05.2021 398 (731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD. (KR) 423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea (540) (740) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.)
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
SỐ VĂN BẰNG 4-0383000-000
NGÀY HẾT HẠN 02/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (30/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (30/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (30/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM