TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00223
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CHROMALIGN
CHROMALIGN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Nội nhãn cầu (thủy tinh thể) cho phẫu thuật cấy ghép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU JOHNSON & JOHNSON
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY USA 08933
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM