TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00888
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FUTURE KIDS CREATING A FOUNDATION FOR THE FUTURE, hình
FUTURE KIDS CREATING A FOUNDATION FOR THE FUTURE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục, đào tạo; giảng dạy; gia sư.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 05.01.06 05.01.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ đào tạo BFE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 911 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM