TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01165
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn, hình
Bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; trạm xá khám chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.03.01 02.03.16 19.13.22 24.01.01 25.12.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đường Đồng Môn, khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM