TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01197
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU A, hình
A, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Gối; đồ gỗ mỹ thuật.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.14 24.15.07 24.15.21 26.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Hữu Chung
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2A Thông Thiên Học, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM