TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05147
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU FUJIFILM SYNAPSE
FUJIFILM SYNAPSE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần cứng máy tính; chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính, tải xuống được; chương trình máy tính để tạo ra và quản lý các hình ảnh cụ thể và các thông tin liên quan tới bệnh nhân dành cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem xét và chia sẻ bệnh sử (phần hỏi bệnh) và hình ảnh y khoa để chẩn đoán sơ bộ, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. 10 Thiết bị và dụng cụ y tế. 42 Dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế cấu trúc phần mềm để xử lý cơ sở dữ liệu cho việc quản lý và tạo ra thông tin liên quan đến hình ảnh cụ thể của bệnh nhân dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem xét và chia sẻ bệnh sử (phần hỏi bệnh) và hình ảnh y khoa để chẩn đoán sơ bộ, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; dịch vụ nền tảng (PAAS) có nền tảng phần mềm máy tính cho mục đích y tế; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) có phần mềm cho mục đích y tế; điện toán đám mây có phần mềm cho mục đích y tế; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám mây trực tuyến không thể tải xuống cho mục đích y tế; phân tích hệ thống máy tính; nghiên cứu khoa học cho mục đích y tế; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, lựa chọn, triển khai và sử dụng hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính cho nguời khác; tích hợp mạng lưới và hệ thống máy tính ; dịch vụ thử nghiệm phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là thử nghiệm phần mềm máy tính, máy tính và máy chủ; cài đặt, cập nhật và bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính và bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên máy vi tính; lưu trữ dữ liệu điện tử và dịch vụ sao lưu dữ liệu; dịch vụ lưu trữ điện tử để lưu trữ cơ sở dữ liệu, hình ảnh và dữ liệu điện tử khác; cung cấp không gian bộ nhớ điện tử trên internet; cho thuê máy tính; cung cấp phần mềm trên mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ điện toán đám mây; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; cung cấp môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu, tập tin, ứng dụng và thông tin bằng máy tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU FUJIFILM Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM