TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06048
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CODEV, hình
CODEV, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Xuất bản phần mềm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.06 26.11.09 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Duy Phong
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 39/48/44/28, đường 102, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM