TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06162
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DIVA INTERNATIONAL INC, hình
DIVA INTERNATIONAL INC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dung dịch làm sạch dùng cho cá nhân cụ thể là dung dịch làm sạch cốc nguyệt san. 10 Cốc nguyệt san. 35 Dich vụ bán lẻ trực tuyến và bán lẻ tại cửa hàng cho sản phẩm cốc nguyệt san; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và bán lẻ tại cửa hàng cho dung dịch làm sạch dùng cho cá nhân để làm sạch cốc nguyệt san.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Diva International Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 222 McIntyre Drive Kitchener, Ontario N2R 1E8 Canada
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM