TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06216
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VUGIA DENTAL LABORATORY, hình
VUGIA DENTAL LABORATORY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Răng giả.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "DENTAL LABORATORY", "R", hình chiếc răng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.09 02.09.10 04.05.02 04.05.03 07.01.24 07.03.11 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Vũ Gia Dental Lab
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà C15, khu nhà ở Huyền Quang, đường Võ Cường 40, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VPLS BACH MINH
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM