TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04615
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính dùng cho việc quản lý các yêu cầu và quản lý hiệu suất và cung cấp các báo cáo; phần mềm máy tính dùng để tạo lập và duy trì hồ sơ yêu cầu; phần mềm máy tính dùng để quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính dùng để mô phỏng tổn thất và phân tích rủi ro trong các lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; phần mềm máy tính dùng cho dịch vụ bảo hiểm; phần mềm máy tính dùng cho dịch vụ tái bảo hiểm; phần mềm máy tính dùng cho dịch vụ tài chính; phần mềm máy tính dùng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phần mềm máy tính dùng cho dịch vụ trợ cấp nhân viên; phần mềm máy tính dùng cho việc quản lý và dịch vụ về các yêu cầu và hiệu suất; phần mềm máy tính dùng cho việc quản lý và dịch vụ về các yêu cầu và hiệu suất trong các lĩnh vực yêu cầu đòi bồi thường của người lao động, người lao động ốm yếu tàn tật, nghĩa vụ của người lao động, tài sản của người lao động, y tế cho người lao động và yêu cầu đòi bồi thường cho thời gian thất nghiệp của người lao động. 35 Dịch vụ đánh giá yêu cầu, cụ thể là cung cấp đánh giá thống kê các biện pháp thực hiện yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm cho người khác; đánh giá rủi ro, cụ thể là dịch vụ đánh giá rủi ro kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tất cả cung cấp cho các khách hàng trong các lĩnh vực bảo hiểm, pháp lý, doanh nghiệp và tài chính; giới thiệu hợp đồng sửa chữa công trình thông thường; dịch vụ khắc phục thiên tai, cụ thể là lập kế hoạch kinh doanh và tư vấn việc tiếp tục kinh doanh; dịch vụ tư vấn xây dựng, cụ thể là phân tích chi phí dưới dạng dự toán; xử lý hành chính các yêu cầu bảo hành và chi phí sửa chữa, cụ thể là xử lý hành chính việc sắp xếp sửa chữa các hệ thống, thiết bị và phụ tùng chính của nhà do người khác cung cấp theo thỏa thuận dịch vụ; dịch vụ tư vấn xây dựng, cụ thể là dịch vụ khảo sát số lượng dưới dạng phân tích chi phí và quản lý thương mại các dự án công trình xây dựng cho người khác; tư vấn kinh doanh; tư vấn quản lý, cụ thể là dịch vụ tư vấn quản lý các yêu cầu và quản lý hiệu suất, và dịch vụ tư vấn quản lý các yêu cầu và quản lý hiệu suất trong các lĩnh vực yêu cầu đòi bồi thường của người lao động, người lao động ốm yếu tàn tật, nghĩa vụ của người lao động, tài sản của người lao động, y tế cho người lao động và yêu cầu đòi bồi thường cho thời gian thất nghiệp của người lao động; thông tin về thương mại; quản trị kinh doanh; chuẩn bị báo cáo kinh doanh; quảng bá dịch vụ của các công ty bảo hiểm, thông qua việc phân phối các tài liệu quảng cáo dạng in và bằng cách đưa ra lời khuyên đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ tư vấn, tham vấn, tất cả liên quan đến kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh thông qua máy vi tính; chuẩn bị kinh doanh, quản trị kinh doanh trên máy vi tính, lưu trữ hồ sơ, dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến những dịch vụ nói trên. 36 Dịch vụ điều chỉnh các yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm cho người khác, cụ thể là điều chỉnh yêu cầu bồi đòi thường trong lĩnh vực ô tô, hàng hải, tài sản và đòi bồi thường đất; thẩm định các yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm để xác định và đánh giá thiệt hại cho các công trình và tài sản; dịch vụ tư vấn xây dựng, cụ thể là thẩm định và định giá các công trình và tài sản; dịch vụ điều tra liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm cung cấp cho khách hàng trong các lĩnh vực bảo hiểm, pháp lý, doanh nghiệp và tài chính; dịch vụ quản lý rủi ro; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích tài chính và tư vấn tài chính; dịch vụ yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm, quản lý và đánh giá bảo hiểm; quản lý tiền mặt bằng máy tính; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến những dịch vụ nói trên; khảo sát tài sản cho mục đích đòi bồi thường bảo hiểm hoặc đưa ra các hợp đồng bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bảo hiểm liên quan đến tài sản được bảo hiểm; các dịch vụ kiểm tra bảo hiểm dân cư và bảo hiểm thương mại mang tính chất báo cáo kiểm tra bảo hiểm cho việc xác định và đánh giá thiệt hại cho công trình xây dựng và tài sản và ước tính chi phí sửa chữa, nguồn nhân lực và vật liệu. 37 Dịch vụ tư vấn công trình xây dựng; dịch vụ lợp mái che, cụ thể là đánh giá thiệt hại của mái; dịch vụ của nhà thầu hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, cụ thể là đánh giá hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí; dịch vụ giảm lượng nước, cụ thể là loại bỏ nước mặt và nước ngầm để tạo thuận lợi cho việc xây dựng các công trình và cho dịch vụ sửa chữa và khôi phục công trình xây dựng; khôi phục các công trình xây dựng, sửa chữa thiệt hại do nước cho các công trình xây dựng; ký kết hợp đồng sửa chữa, cụ thể là ký kết hợp đồng lợp mái che, ký kết hợp đồng điện, ký hết hợp đồng ống nước, và ký kết hợp đồng vỏ bọc tòa nhà (building envelope) để thực hiện sửa chữa; dịch vụ khắc phục thiên tai, cụ thể là ký kết hợp đồng sửa chữa xây dựng khẩn cấp; phục chế các tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất. 41 Dịch vụ giáo dục, cụ thể là đào tạo trong lĩnh vực thẩm định thiệt hại cho ô tô, ô tô tải, thiết bị hạng nặng, nhà di động, nhà xe và tất cả các dạng tài sản; điều hành các lớp học; hội thảo và các khóa học trong lĩnh vực dịch vụ quản lý các yêu cầu và quản lý hiệu suất, quản lý và dịch vụ về các yêu cầu và hiệu suất trong các lĩnh vực yêu cầu đòi bồi thường của người lao động, người lao động ốm yếu tàn tật, nghĩa vụ của người lao động, tài sản của người lao động, y tế cho người lao động và các yêu cầu đòi bồi thường khác cho thời gian thất nghiệp của người lao động, tư vấn kinh doanh và tư vấn quản lý, tuyển dụng, bảo hiểm, tái bảo hiểm, dịch vụ tài chính, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ quản lý rủi ro và trợ cấp nhân viên; điều hành các khóa đào tạo trong các lĩnh vực dịch vụ quản lý các yêu cầu và quản lý hiệu suất, quản lý và dịch vụ về các yêu cầu và hiệu suất trong các lĩnh vực yêu cầu đòi bồi thường của người lao động, người lao động ốm yếu tàn tật, nghĩa vụ của người lao động, tài sản của người lao động, y tế cho người lao động và các yêu cầu đòi bồi thường khác cho thời gian thất nghiệp của người lao động, tư vấn kinh doanh và tư vấn quản lý, tuyển dụng, bảo hiểm, tái bảo hiểm, tài chính, quản lý rủi ro chăm sóc sức khỏe và trợ cấp nhân viên. 42 Dịch vụ khảo sát; lập kế hoạch khắc phục thiên tai bằng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực quản lý kiến thức cho phần mềm ứng dụng máy tính chủ để tìm kiếm và truy thông tin từ các cơ sở dữ liệu và các mạng máy tính; dịch vụ nộp tài liệu trực tuyến cho các cơ quan công quyền thông qua việc lưu trữ các dữ liệu máy tính, tập tin máy tính, ứng dụng máy tính và thông tin máy tính trên máy chủ. 44 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc y tế công cộng; dịch vụ tư vấn y tế; dịch vụ điều trị y tế và trợ giúp y tế; dịch vụ điều dưỡng; các dịch vụ tư vấn, điều tra và phân tích về việc chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực sức khỏe lao động; dịch vụ tư vấn, điều tra và phân tích về việc chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực ốm yếu tàn tật trong khoảng thời gian lao động; dịch vụ tư vấn, điều tra và phân tích về việc chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực năng suất; dịch vụ tư vấn, điều tra và phân tích về việc chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực các vấn đề liên quan đến rượu và chất gây nghiện và các vấn đề tâm thần và tâm trạng căng thẳng; dịch vụ tư vấn, điều tra và phân tích về việc chăm sóc sức khỏe tất cả liên quan đến các yếu tố rủi ro cho sức khỏe trong môi trường làm việc, mô hình làm việc, các cấu trúc và hệ thống quản lý và lối sống; dịch vụ tư vấn, cố vấn, đánh giá và tham vấn chuyên nghiệp liên quan đến việc tư vấn chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn, cố vấn, đánh giá và tham vấn chuyên nghiệp liên quan đến cố vấn việc điều tra và phân tích trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn, cố vấn, đánh giá và tham vấn chuyên nghiệp liên quan đến dịch vụ điều tra và phân tích trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe lao động; dịch vụ tư vấn, cố vấn, đánh giá và tham vấn chuyên nghiệp liên quan việc ốm yếu tàn tật trong khoảng thời gian lao động trong lĩnh vực sức khỏe lao động; dịch vụ tư vấn, cố vấn, đánh giá và tham vấn chuyên nghiệp liên quan đến hiệu suất trong các lĩnh vực sức khỏe lao động; dịch vụ tư vấn, cố vấn, đánh giá và tham vấn chuyên nghiệp liên quan đến các vấn đề liên quan đến rượu và chất gây nghiện và các vấn đề tâm thần và tâm trạng căng thẳng; các dịch vụ tư vấn, cố vấn, đánh giá và tham vấn chuyên nghiệp liên quan đến các yếu tố rủi ro cho sức khỏe trong môi trường làm việc, mô hình làm việc, các cấu trúc và hệ thống quản lý và lối sống. 45 Dịch vụ người giám định trong các vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực pháp y, kế toán, bảo hiểm và gian lận; dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế; các dịch vụ pháp lý, cụ thể là quản lý việc tranh tụng, và đại diện tại phiên tòa cho các vụ tranh chấp đòi bồi thường thất nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.15.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Sedgwick Claims Management Services, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3030 N. Rocky Point Drive W, Suite 530 Tampa, FL 33607, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/07/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (10/06/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (19/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (11/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM