You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm


INTERBRA.VN cung cấp việc tra cứu miễn phí thông tin sở hữu trí tuệ dựa trên việc tổng hợp từ nguồn thông tin công khai từ Cơ sở dữ liệu IP Việt Nam, Công báo sở hữu công nghiệp và các nguồn thông tin được công bố công khai khác.

Các thông tin trên INTERBRA.VN CHỈ CHO MỤC ĐÍCH THAM KHẢO và không có bất kỳ giá trị pháp lý nào. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác nhất và cập nhật kịp thời nhất. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào do việc sử dụng thông tin trên trang web này gây ra.

Dữ liệu được sử dụng để tìm kiếm trên trang web này được tổng hợp từ Cơ sở dữ liệu IP Việt Nam, Công báo sở hữu công nghiệp và các nguồn thông tin được công bố công khai khác.

INTERBRA.VN không chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn hoặc chính xác của dữ liệu trên website này, đặc biệt do nhưng không giới hạn đối với bất kỳ hành động xóa, thao túng hoặc định dạng lại dữ liệu nào có thể đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của nó.
Facebook messenger Facebook messenger